Een pauselijke bul voor Bergenshuizen

In de komende twee maanden wordt in ontmoetingscentrum DePetrus te Vught een bijzonder document geëxposeerd, dat door de familie Van Meeuwen geschonken is aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch.

Van 1389 tot 1404 was Bonifacius IX paus te Rome. Op 3 december 1394 vaardigde hij een pauselijke bul uit, gericht aan Goewinus Steenwech, waarschijnlijk een Bossche schepen en in ieder geval de eigenaar van een hoeve in ‘Werghareshusen’ in Vught. De pauselijke bul regelde de rechten en plichten rond een altaar in de Corneliskapel in ’s-Hertogenbosch. Steenwech mocht het altaar oprichten en een priester aanwijzen die op dat altaar de kerkelijke bediening zou verzorgen. Bijzonder was dat de bul niet werd toegekend aan een familie, maar aan de bezitter van de hoeve in Werghareshusen. Lange tijd is gedacht dat daarmee het landgoed Wargashuijse werd bedoeld. Dr. Jan Sanders, tot zijn pensioen rijksarchivaris bij het BHIC, beschrijft in het jongste nummer van Schatten van Vught de geschiedenis van de bul en komt tot de conclusie dat het landgoed waaraan de bul verbonden was, niet Wargashuijse was, maar een hoeve in Bergenhuizen. Een latere eigenaar van de hoeve (en van het daarnaast gelegen Schorvoirt) was Aert Heym, die ook kasteel Maurick bezat. Via hem komen we tenslotte terecht bij de Heymstichting, die nog steeds bestaat, zij het zonder pauselijk mandaat.

De vitrine met de pauselijke bul bevindt zich in de vaste tentoonstelling van het Vughts Museum, rechts vooraan in DePetrus.