Erfgoednetwerk

Raadsinformatieavond 23 november 2017

Raadsinformatieavond 23 november 2017.

Instellingen en bedrijven die zich bezighouden met Vughts erfgoed hebben hun krachten gebundeld in het Erfgoednetwerk Vught. Samen hebben ze in de afgelopen maand een notitie uitgebracht, de ‘Cultuur-historische agenda voor Vught’. Die is aangeboden aan de Vughtse gemeenteraad en inmiddels toegelicht op een raadsinformatiebijeenkomst. Het netwerk bestaat uit het Nationaal Monument Kamp Vught, het Vughts Museum, de Stichting Erfgoed Vught, Stichting De Groene Vesting, Stichting Panorama Vught 1629, de Isabellagroep, de Stichting Fort Isabellakazerne, Kasteel Maurick en Huize Bergen.

Er zijn veel plannen in ontwikkeling, bijvoorbeeld aansluiting bij de Zuiderwaterlinie en de ontwikkeling van Vughtse locaties die met deze waterlinie verband houden: het herstel van Fort Isabella en het zichtbaar maken van Vught als de legerplaats van Frederik Hendrik in 1629. Bij kasteel Maurick gaat het om de verbinding met Out Herlaar. Voorts zijn er plannen voor vaarroutes via de Dommel naar Maurick en via het Drongelens Kanaal naar Isabella en NM Kamp Vught. Maar ook het zichtbaar maken van het verloop van de Linie van Frederik Hendrik door Vught (in DePetrus, de Gement en op de Vughtse heide) staat op het programma. Meer aandacht zou er moeten komen voor de strategische betekenis van Vught in de Zuiderwaterlinie met de Lunetten, de verschanste legerplaats Koning Willem II en de Kampdijk. Een aandachtspunt vormt ook de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019. En tot slot de ontwikkeling van het gebied aan de Lunettenlaan als concentratiezone van de Nederlandse krijgsgeschiedenis: Linie van Frederik Hendrik, Lunetten, Kamp Vught en het Geniemuseum (in combinatie met de recreatieve versterking van het buitengebied met een belangrijke concentratie van recreatie-ondernemers zoals de IJzeren Man, en in Cromvoirt).

De realisering van de ‘Cultuur-historische agenda voor Vught’ vraagt om participatie van vele partijen; partijen die programmatisch en financieel bijdragen aan de totstandkoming van een aanbod dat de vrijetijdeconomie een belangrijke impuls kan geven. Ook de gemeente Vught heeft in de afgelopen tijd erfgoed en vrijetijdseconomie gestimuleerd met het project ´Het geheim van Vught´. Belangrijk is nu de vraag of de gemeente Vught in de komende bestuursperiode door wil gaan op de ingeslagen weg en in het nieuwe Bestuursakkoord structurele aandacht voor erfgoed en toerisme zal opnemen. Dat is belangrijk, omdat daardoor ook de bereidheid wordt vergroot van de provincie, buurgemeenten en fondsen om projecten in Vught en bovenlokale projecten waar Vught aan meedoet te ondersteunen. Het Erfgoednetwerk realiseert zich dat het bestemmen van gelden uit de gemeentebegroting voor erfgoed en toerisme niet ongelimiteerd kan gebeuren. Het vindt echter wel dat duidelijkheid nodig is over een meerjarige gemeentelijke stimuleringsbijdrage. Daarbij ligt het voor de hand dat die bijdrage verband houdt met inkomsten die dankzij erfgoed en toerisme worden verworven. Het netwerk denkt daarbij met name aan de toeristenbelasting. Die belasting is voor dit jaar en de komende jaren begroot op 237.000 euro.