Archeologische waarnemingen langs de Loonsebaan

De afgelopen weken is men gestart met de werkzaamheden aan de Loonsebaan op het traject Postweg – Boslaan. Naast verbetering van het fietspad zal tijdens deze werkzaamheden het riool in dit tracé worden vervangen.

Ondanks de last die veel Vughtenaren van deze werkzaamheden zullen hebben, zijn er ook voordelen. De Loonsebaan die immers een van de oudste verbindingswegen in Vught vormt zal in de komende weken vermoedelijk nog enkele geheimen prijsgeven. Het nieuwe riool wordt gelegd op een diepte van ca. 2.20 m. Daardoor bieden de graafwerkzaamheden veel inzicht in de opbouw van de bodemstructuur, informatie die de gemeente Vught meteen kan verwerken (en eventueel corrigeren) in de archeologische waarden- en verwachtingskaart. De bodemstructuur is op deze diepte nog nooit eerder vergraven en onderzocht. Op basis van kaartonderzoek en prognoses bestaat bijv. de kans dat resten worden aangetroffen van de belegeringswerken van 1629 die hier de Loonsebaan doorsnijden. De archeologen van BAAC en Wim Kievits namens de gemeente Vught doen hiervoor regelmatig waarnemingen langs de hele lengte van de gegraven rioleringssleuf.

Laag van Usselo (geel omkaderd).

Op dit moment vallen er reeds vondsten te melden die enig licht werpen op de (ontstaans)geschiedenis van Vught. Twee weken geleden werden er voor het eerst vondsten hieromtrent aangetroffen. Onder een metersdik zandpakket werd op 2 m. diepte een humeuze laag aangetroffen. Deze wordt in archeologische/geologische zin de ‘Laag van Usselo’ genoemd (naar de eerste vindplaats). Dit is een bodemlaag uit een warmere periode aan het einde van de laatste ijstijd (13.900-12.850 jaar geleden). Normaal gesproken is deze laag zichtbaar in het dekzand als een lichtgrijze band, in lagere delen wil hij ook weleens venig zijn. Het is een niveau waarop soms ook wel bewerkt vuursteen wordt gevonden. Wij zullen deze laag die sedertdien regelmatig is waargenomen nauwgezet controleren op de aanwezigheid van bewoningsresten.

Een andere vondst werd gedaan in de omgeving van Brasserie 155 waar verroeste metaalresten werden aangetroffen die vermoedelijk samenhangen met het smalspoor dat rond 1900 werd gebruikt voor het vervoer van het gewonnen zand uit de IJzeren Man. Deze ijzeren onderdelen bestonden uit spijkers waarmee de rails werden vastgezet op de onderliggende spoorbilzen alsmede de verbindingsijzers waarmee de rails onderling werden verbonden.

Wij houden u de komende maanden op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.